Svensk historia i korthet

1686

Kyrkoarkivens tillkomst grundar sig på 1686 års kyrkolag

1751
Adolf Fredrik kung, den förste ur Holstein-Gottorpska ätten.
1753

Den gregorianska tideräkningen införs. Enligt den tidigare julianska kalendern hade året 366 dagar vart fjärde år vilket medför ett dygns fel vart 128:e år

1760
I Sverige finns ca 2 milj invånare.

1771
Gustav III kung.

1772
I en ny helgdagsreduktion minskas det svenska antalet arbetsfria helgdagar per år (förutom söndagarna) från 32 till 10. Till skillnad från 1571 års helgdagsreduktion är syftet nu uttalat att minska antalet arbetsfria dagar.

1773
Detta år drabbas Sverige (men inte Finland) av ovanligt stor dödlighet (105.139 döda; jämfört med 1772 års 76.362 och 1774 års 44.463) till följd av missväxt.

1780t
Kyrkobokföringen övergår i husförhörslängder.

1780
En svensk kunglig resolution fastslår att ett drängdagsverke skall vara tolv timmar och ett ökedagsverke (dagsverke med häst) skall vara tio.

1786
1786 års svenska kyrkolag antas och innebär att alla svenskar måste tillhöra statskyrkan, gå i kyrkan regelbundet och närvara vid husförhör.

1788-90
Gustav III:s ryska krig, fred utan landavträdelser.

1792
Gustav IV Adolf kung.
1805-10

Första Napoleonkriget.

1808-09
Finska kriget där Finland förloras till Ryssland, samt dansk-svenska kriget.

1809
Karl XII kung, den siste ur Holstein-Gottorpska ätten.

1812-14
Sjätte koalitionskriget, Sverige erövrar Norge från Danmark, i utbyte mot Svenska Pommern.

1814
Fälttåget mot Norge, Sveriges sista krig.

1817
Förordning om sockenstämmor och kyrkråd föreskrev hur fattigvården skulle skötas

1818
Karl XIV Johan kung och Bernadotteätten kommer till makten.

1819
Det var vanligt att gårdens anställda flyttade till nytt arbete en gång om året.Fram till 1819 var den 29:e sept flyttdag och därefter den 24:e oktober. Se 1944

1820t
Laga skifte införs

1826
Svår missväxt råder.

1842
I folkskolestadgan föreskrav att varje socken var skyldig att anordna skola med minst en godkänd lärare. Ämnena skulle vara kristendom, läsning, rättskrivning och välskrivning, räkning och geometri, geografi, historia, naturlära, linearritning, gymnastik och sång. Undantag gjordes för svaga och fattiga elever. Kyrkoherden var skolstyrelsens ordförande.
1843

Sockennämnder införs i Sverige, vilka skall ledas av en vald ordförande, varför kyrkoherden inte längre automatiskt blir ordförande och kyrkans maktställning i socknarna försvagas.
1844

Oscar I kung.
1845

Lika arvsrätt för man och kvinna införs på den svenska landsbygden.
1846

Näringsfrihet införs i Sverige och skråväsendet avskaffas. Skråna får inte längre styra priserna och kontrollera marknaden. Förbudet mot handeln på landsbygden minskas, så att handel får bedrivas på ett avstånd tre mil och mer från närmsta stad. Begränsningar för brukens produktion upphävs.
1847

Den svenska Fattigvårdsförordningen införs. Varje församling skall ansvara för sina egna fattiga. Fullt arbetsföra personer kan få rätt till fattigvård. Fattigskatt införs.
1855

Den svenska kyrkoplikten avskaffas, liksom spö- och risslitning och dödsstraff vid rån.
1858

Husagan·avskaffas i·Sverige. Myndiga anställda får ej längre agas, medan manliga under arton och kvinnliga under sexton fortfarande tillåts agas (fram till·1920).
Det svenska Konventikelplakatet, instiftat·1726, avskaffas, vilket medför ökad trosfrihet för frikyrkliga samfund. Privata bönemöten tillåts. En konventikelförordning införs dock, enligt vilken kyrkoherden tillåts ingripa mot förkunnelse som anses kunna leda till kyrklig söndring.
I Sverige blir ogift kvinna myndig vid 25 års ålder efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig. Särskilt domstolsbeslut måste tas om hon vill sköta sina egna affärer.
1859

Karl XV kung.
1860t

1867-69 var nödår, den sista stora hungersnöden.
1860

Den första svenska·dissenterlagen utfärdas. Svenska medborgare får rätt att gå ur·statskyrkan och ingå i något annat, av staten godkänt kristet samfund. Att stå helt utanför religiösa samfund tillåts dock inte, men det medför i alla fall en viss·trosfrihet för svenska katoliker.

Det svenska passtvånget upphävs och människor kan nu resa fritt såväl inom som utom Sverige. Passfriheten gäller till 1917.
1862

Socknarna blev kommuner.
1865

Sista ståndsriksdagen hålls, tvåkammarriksdagen införs året därpå.
1866

Svenska utomäktenskapliga barn får rätt att ärva sin mor.
1872

Oscar II kung, kröns som siste svenske kung i maj 1873.
1873

Den svenska riksdalern ersätts av kronan, indelad i 100 ören.
En ny svensk dissenterlag utfärdas. Denna ger icke-protestantiska medborgare rätt att utträda ur statskyrkan och att bilda egna församlingar.
1874

I Sverige erhåller gift kvinna rätt att själv förvalta sin arbetsförtjänst/inkomst.
1876
Genom detta års svenska väglag upphör skyldigheten för länen att sätta upp milstolpar utmed de svenska vägarna. Det har inte satts upp någon ny milstolpe sedan 1876.
1878
Sverige övergår till metersystemet. Arbetet började under 1600-talet och metern fastställdes år 1799. 1889 är övergången klar.

Gemensam tid för hela Sverige, Järnvägstid eller Normaltid, införs.

1880t

Emigrationen till Nordamerika, som påbörjats på allvar under 1860-talet, kulminerar.
1881
Den första effektiva lagen mot barnarbete införs i Sverige. Åldersgränsen för barnarbete inom industri och hantverk är tolv år och arbetsdagens längd begränsas tills det 19:e året.
1887
Över en procent av befolkningen emigrerar till Amerika. Totalt utvandrade 1.3 milj under 1840-1930.

Sveriges första kremering genomförs i Stockholm.
1905
Unionen med Norge upplöses.
1907
Riksdagsbeslut om allmän rösträtt för män, träder i kraft 1909.
1917
Hungerkravaller i Västervik sprider sig över hela landet. En malariaepidemi drar fram över Tjust
1944
Statarsystemet avskaffas. Systemet uppstod i mitten av 1700-talet. År 1900 beräknas det ha funnits 100 000 familjer eller en halv miljon människor på stat. Stataren var en fast anställd lantarbetare som inte brukade jord för egen del och vars lön utgick i natura och endast en liten del i kontanter. Lantarbetare kom i stället.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *